Zaloguj się

Chlorek wapnia 1000 kg - ekologiczna sól drogowa - wysyłka

1,308 zł

Chlorek wapnia 1000 kg - ekologiczna sól drogowa - wysyłka
Lokalizacja
Atrybuty Opis
 • Kurier pobraniowy 245 zł.Kurier po przedpłacie 195 zł.Chlorek Wapnia 1000 kg - środek do chemicznego odśnieżania, odladzania dróg, chodników i schodów w okresie zimowym. Potocznie nazywany ekologiczną solą drogową ze względu na niską presję ekologiczną w stosunku do soli kuchennej używanej w roli soli drogowej. Zapobiega gromadzeniu się kurzu na nieutwardzonych drogach, boiskach sportowych, kortach tenisowych i torach żużlowych. Ponadto stosowany jako środek do osuszania gazów i cieczy w syntezach chemicznych. Czas realizacji do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.Uwaga: W okresie zimowym czas realizacji zamówienia 3-5 dni roboczych.Chlorek wapnia dwuwodny, białe bezwonne ciało stałe w formie płatków. Polecane szczególnie jako sól drogowa . Stanowi świetną alternatywę dla soli kuchennej – chlorku sodu – szczególnie że działa skutecznie w temperaturach naw

  Środki ostrożności
  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

  H319 Działa drażniąco na oczy.
  Zwroty wskazujące środki o strożności:

  P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
  P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
  P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zgłoś
Zadzwoń
Wiadomość
Średni czas odpowiedzi: 17 minutes