Zaloguj się

EXOclean CR kanister 24 kg do usuwania betonu - wysyłka

527 zł

EXOclean CR kanister 24 kg do usuwania betonu - wysyłka
Lokalizacja
Atrybuty Opis
 • 6P69GQ - kod rabatowy 3% dodaj w koszyku, naliczy się zniżka
  Wysyłka za pobraniem 25 zł. \ 21 po przedpłacie.
  Produkt tylko dla firm oraz gospodarstw rolnych.

  EXOclean CR kanister 24 kg - mieszanina kwasów organicznych stosowana do usuwania pozostałości betonu z części metalowych i narzędzi. Mieszanina nie zawiera kwasów odpowiedzialnych za korozje dymienia podczas stosowania. Formulacja oparta jest na kwasie glikolowym i mlekowym.
  EXOclean CR - mieszanina odpowiednio dobranych hydroksy-kwasów organicznych dzięki którym następuje szybkie i efektywne usunięcie pozostałości betonu z czyszczonych powierzchni. Exoclean CR skutecznie usuwa pozostałości betonu z elementów metalowych i narzeędzi. Zaleca się rozcieńczenie produktu przed aplikacją w stosunku 1:3. Dla zwiększenia efektu istnieje możliwość używania produktu skoncentrowanego. Preparat, bądź sporządzony roztwór nanosi się na powierzchnię w zależności od stosowanej metody: ręcznie lub za pomocą myjek ciśnieniowych. Po użyciu powierzchnię należy spłukać wodą.
  Właściwości:
  - Temp. krzepnięcia – 30 °C
  - Gęstość 1,2 g/cm3
  - pH (1% roztworu) - max. 3
  Środki ostrożnościZwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
  H315 Działa drażniąco na skórę.
  H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

  Zwroty wskazujące środki ostrożności:
  P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
  P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
  P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
  przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
  P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Zgłoś
Zadzwoń
Wiadomość
Średni czas odpowiedzi: 17 minutes