Zaloguj się

:( To ogłoszenie już nie istnieje.

Nie znaleziono wyników.

Wapno hydrauliczne z trassem 15 kg Optosan TrassKal wysyłka

32 zł

Wapno hydrauliczne z trassem 15 kg Optosan TrassKal wysyłka
Lokalizacja
Atrybuty Opis
 • Kurier za pobraniem 18 zł \ po przedpłacie 14 zł

  Wapno hydrauliczne z trassem – to świetnej jakości składnik do produkcji zapraw murarskich, tynkarskich i fug. Szczególnie polecane przy pracach na obiektach zabytkowych. Zaprawy na bazie wapna hydraulicznego charakteryzuje wysoka plastyczność, niski skurcz masy roboczej oraz szybki transport wody. Dodatek trassu reńskiego zapwnia brak wykwitów wapiennych na murach licowych.

  Zastosowanie:

  Do przygotowywania zapraw tynkarskich, murarskich lub fug w zależności od proporcji z kruszywem. Charakterystyczne cechy masy roboczej powstałej na bazie wapna hydraulicznego to niski skurcz; wysoka plastyczność; szybki transport wody oraz dzięki zawartości trassu reńskiego brak wykwitów wapiennych na murach licowych. Produkt polecany do obiektów zabytkowych.

  Właściwości:
  - Szybki transport wody
  - Wysoka plastyczność
  - Niski skurcz
  - Zapobiega powstawaniu wykwitów wapiennych
  Dane techniczne:
  Zgodne z: PN-EN 998-1:2012
  Klasa: HL 3,5
  Opakowanie: 15 kg

  5% kod rabatowy: 6P69GQ wpisz w koszyku z zamówieniem
  Środki ostrożności
  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

  H315 - działa drażniąco na skórę H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

  Zwroty wskazujące środki ostrożności:

  P102 - chronić przed dziećmi P260 - nie wdychać pyłu P280 - Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. P304+P340+P312 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P305+P351+P338+P310 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi

Zgłoś