Zaloguj się

Weiss Holz 5 kg preparat do usuwania sinizny drewna

70 zł

Weiss Holz 5 kg preparat do usuwania sinizny drewna
Weiss Holz 5 kg preparat do usuwania sinizny drewna
Lokalizacja
Atrybuty Opis
 • Weiss Holz 5 kg preparat do skutecznego usuwania sinizny drewna - przywraca naturalną barwę powierzchni drewnianych nie naruszając ich struktury. Usuwa przebarwienia drewna spowodowane sinizną. Zyskujesz na estetycznym wyglądzie bez utraty wytrzymałości. Produkt o innowacyjnej formule. Sinizna drewna to duży problem dla leśników i tartaczników. Zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim, bowiem drewno najłatwiej sinieje właśnie wtedy – duża wilgotność i ciepło zagrażają mu. Dlatego należy stosować środki zapobiegawcze. Przy wilgotności drewna rzędu 23% drewno wchodzi w suchy stan ochronny, który zabezpiecza je przed rozwojem sinizny.
  Środki ostrożności
  Produkt ADR
  Grupa pakowania: II
  UN 1760

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

  H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
  H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
  Zwroty wskazujące środki ostrożności

  Ogólne:
  W razie koniczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przed użyciem przeczytać etykietę.

  Zapobieganie:
  Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. Unikać uwolnienia do środowiska. Nie wdychać gazu/ par/ rozpylonej cieczy
  Reagowanie:

  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
  W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
  W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ LUB WŁOSAMI: Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.
Zgłoś
Zadzwoń
Wiadomość
Średni czas odpowiedzi: 17 minutes