Zaloguj się

:( To ogłoszenie już nie istnieje.

Nie znaleziono wyników.

Soda Kaustyczna - Wodorotlenek Sodu 1000 kg - płatkowana

2,848 zł

Soda Kaustyczna - Wodorotlenek Sodu 1000 kg - płatkowana
Soda Kaustyczna - Wodorotlenek Sodu 1000 kg - płatkowana
Soda Kaustyczna - Wodorotlenek Sodu 1000 kg - płatkowana
Lokalizacja
Atrybuty Opis
 • Wysyłka kurierem za pobraniem 290 złPrzedpłata na distripark.com 230 zlWodorotlenek sodu soda kaustyczna lub w formie roztworu wodnego Ług Sodowy. Żrąca silnie reaktywna zasada. W ofercie sklepu proponujemy wodorotlenek sodu w workach 25 kg, na palecie 1000 kg lub w formie roztworu wodnego – Ługu sodowego 49-51% - w kanistrach 25 l / 40 kg, DPPL-ach (paletopojeminkach) 1150 kg.Zastosowanie ługu sodowego odnajduje się w niemal wszystkich gałęziach przemysłu. Jest nośnikiem sodowym w produkcji środków powierzchniowo czynnych, surowcem pomocniczym w przemyśle papierniczym, produkcji barwników syntetycznych oraz w procesach uzdatniania wody. W przemyśle spożywczym wodorotlenek sodu wykorzystywany jest przez masarnie, mleczarnie oraz cukrownie jako środek dezynfekująco-czyszczący.Ze względu na swoje właściwości biobójcze wodorotlenek sodu jest powszechnie stosowany w hodowli zwierząt inwetarskich.
  Środki ostrożności
  Produkt ADR
  Grupa pakowania: II
  UN 1823

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

  H290 Może powodować korozję metali,

  H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

  Zwroty wskazujące środki ostrożności:

  Zapobieganie:

  Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

  Reagowanie:

  W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
Zgłoś