Zaloguj się

Oferta Płatnych Usług

         OFERTA  PŁATNYCH USŁUG
 
          Niniejszy dokument jest ofertą Swapix LLC (16192 Coastal Hihway, Lewes, DE 19958 STANY ZJEDNOCZONE) ("Spółka") dla użytkowników Internetu zarejestrowanych na https://pl.swapix.com/ (zwani dalej "Użytkownikami") służącą do zawarcia umowy ramowej o świadczenie usług (zwana dalej "Ofertą") na warunkach wskazanych poniżej
 
 
 
1. PRZEDMIOT NINIEJSZEJ UMOWY
 
1.1. Oferta określa ogólne warunki i postanowienia, jakie powstają pomiędzy Spółką, a Użytkownikami w zakresie zapewnienia dostępu do rynku i usług technicznych świadczonych przez Spółkę, które można dalej określić podstawę Oferty poprzez zawarcie przez Strony odrębnej umowy ("transakcje")
w sprawie świadczenia usług ("Usługi") na stronie https://pl.swapix.com/ i / lub innych stronach internetowych ("Strona internetowa"), na którym Firma świadczy usługi.
 
1.2. Oferta jest umową ramową. Niezbędne warunki każdej usługi transakcji na stronie internetowej są generowane online indywidualnie dla Użytkownika korzystającego z interfejsu internetowego w Serwisie,
za pośrednictwem, którego Użytkownik wybiera usługę i jej parametry ("Zamówienie").
Szczegółowe opłaty publikowane są w Warunkach Płatnych Usług, zawierających
warunki każdej konkretnej usługi, które mogą być aktualizowane,
jeśli powstanie taka potrzeba
 
 
 
2. AKCEPTACJA OFERTY. ZAMAWIANIE USŁUG
 
2.1. Niniejsza oferta jest uważana za zaakceptowaną przez Użytkownika, a wiążąca
umowa pomiędzy Spółką, a Użytkownikiem jest uważana za zawartą od momentu zapłaty przez Użytkownika za Usługi w ramach odpowiedniej transakcji. Warunki oferty mają zastosowanie do
wszystkich transakcji dokonywanych przez Użytkownika. Umowa stanowiąca Ofertę może być zawarta tylko wtedy, gdy Użytkownik jest zdolną do czynności prawnych osobą fizyczną lub podmiotem prawnym lub indywidualnym przedsiębiorcą należycie zarejestrowanym zgodnie z porządkiem ustanowionym przez prawo kraju ich zamieszkania.
 
2.2. Każdy wniosek Użytkownika o określone Usługi w ramach Oferty jest niezależną transakcją mającą na celu zapewnienie dostępu do rynku i usług technicznych na stronie internetowej (w serwisie). Transakcja może być zawarta w odniesieniu do Usług oferowanych na Stronie i które można zamówić i opłacić w momencie złożenia przez Użytkownika wniosku o ściśle określony rodzaj Usługi.
 
2.3. Zapłata za Usługi jest uznawana, jako zaakceptowanie przez Użytkownika propozycji zawarcia transakcji na warunkach Oferty i dodatkowych zasad zawierających warunki danej Usługi.
 
2.4. Wniosek o usługę złożony przez Użytkownika jest realizowany zgodnie z aktualną wersją warunków odpowiedniej Usługi i aktualną wersją oferty umieszczonej na stronie internetowej w momencie składania zamówienia Usługi. Zamówienie jest składane online.
 
2.5. Użytkownik zobowiązuje się, że fakt wykonywania niektórych działań w sprawie
Strony internetowej, w tym korzystanie z profesjonalnych narzędzi technicznych, autoloading,
wykonywanie poleceń za pośrednictwem elementów interfejsu Serwisu (klikanie w przyciski, kliknięcia), dokonywanie płatności i inne podobne działania, stanowią wolę Użytkownika w odniesieniu do Zamówienia i aktywacji Usług zgodnie z parametrami Usług wskazanych na stronie internetowej oraz ich ceną.
 
 
 
3. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
 
3.1. Rynek i usługi techniczne, które są przedmiotem indywidualnych transakcji są dodatkową funkcjonalnością Strony internetowej (dodatkowo do podstawowej funkcjonalności regulowanej przez Warunki korzystania), zapewniającą jego funkcjonowanie, jako internetowej tablicy ogłoszeń dla produktów, usług oraz innych ofert niezależnie publikowanych przez Użytkowników Serwisu, które są oferowane za opłatą i wyłącznie w zakresie ustalonym przez wiążące dokumenty, określone w art. 3.2 poniżej (dalej zwany - "Strona internetowa Zasady "). Usługi są świadczone na 
terytorium Polski.
 
3.2. Warunkiem otrzymania Usługi przez Użytkownika jest dokonywanie za nie płatności
oraz przestrzegania przez Użytkownika zasad serwisu internetowego określonych w dokumentach wymienionych poniżej, a także w instrukcjach i wyjaśnieniach zawartych w interfejsie strony internetowej:
 
3.2.1. Warunki użytkowania, opublikowane na stronie internetowej: https://pl.swapix.com/ (dalej zwane - "Warunki użytkowania");
 
3.2.2.
Dokument zawierający warunki i opłaty za każdą konkretną usługę w systemie
Strona internetowa znajduje się w specjalnej sekcji pod adresem:
https://pl.swapix.com/page/offer-for-services  (dalej: "Warunki płatnych
Usług »);
 
3.2.3. Dokumenty, ustalające wymagania dla reklam na stronie internetowej:
https://pl.swapix.com/page/ad-submission-rules  (dalej: "Zasady składania reklam");
https://pl.swapix.com/page/prohibited-products (dalej - "Zakazane przedmioty").
 
3.3. Zobowiązanie się przez firmę do świadczenia Usług zgodnie z Zleceniami użytkownika są związane z zobowiązaniami Użytkownika do przestrzegania Regulaminu strony internetowej i uiszczania opłat za Usługi. W przypadku niewykonania przez Użytkownika tych zobowiązań, Spółka może zawiesić lub odmówić świadczenia Usług w odpowiedniej części.
 
3.4. Spółka świadczy Usługi na rzecz Użytkownika, jeśli ich świadczenie jest możliwe, co określa, między innymi, przestrzeganie przez użytkownika Zasad korzystania ze strony internetowej. Celem tych Zasad jest regulacja zachowania Użytkowników Strony Internetowej (Serwisu), bez zachowania, których
normalne funkcjonowanie strony internetowej, jako internetowej tablicy ogłoszeń dla towarów, usług i innych ofert nie jest możliwe, a Użytkownik jest świadomy, że nieprzestrzeganie Zasad korzystania ze strony internetowej może doprowadzić do niemożności wywiązania się ze zobowiązań Spółki do świadczenia odpowiednich Usług.
 
3.5. Z uwagi nacharakter Usług oferowanych przez Spółkę mających na celu spełnienie indywidualnych potrzeb Użytkowników w zakresie promocji towarów, robót, usług i innych ofert, w ramach Oferty,
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie Usług dla każdej osoby, która o to prosi i może odmówić świadczenia Usług dla rzecz Użytkownika, jeżeli takie świadczenie Usługi narusza Zasady korzystania ze strony internetowej.
 
3.6. Niektóre Usługi na stronie internetowej są dostępne tylko dla niektórych kategorii
 Użytkowników, na przykład profesjonalnych Użytkowników korzystających z Serwisu w celu wykonywania ich działalności gospodarczej.
 
3.7. Warunki dla świadczenia określonych Usług w ramach Oferty, w tym ich charakter, zakres i terminy są określone w odpowiednie częściach Warunków Płatnych Usług oraz według zasad i wymagań przedstawionych w interfejsie strony internetowej.
 
3.8. Usługi świadczone na Stronie mogą być zmieniane, uzupełniane, zaktualizowane, a zatem ich wykorzystanie jest oferowane w "takim stanie, w jakim są", to znaczy w formie i zakresie, w jakim są one świadczone przez Spółkę w momencie dostępu Użytkowników do Usług Serwisu.
 
3.9.
Spółka ma prawo do wysyłania Użytkownikowi informacji związanych z wdrożeniem niniejszej Oferty lub jakichkolwiek transakcji zawartych w ramach Oferty, w tym powiadomień o
statusie Usługi, metodach odnawiania i innych komunikatów informacyjnych, korzystając z danych kontaktowych dostępnych na jego koncie osobistym na stronie internetowej, za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail.
 
3.10. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wymogów obowiązującego prawodawstwa  https://pl.swapix.com/, Zasad korzystania ze Strony Internetowej, a także instrukcji przedstawionych w
interfejsie strony internetowej podczas korzystania z usług.
 
3.11. Na żądanie Spółki, Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Informacji i dokumentów niezbędnych do identyfikacji Użytkownika, jako strony umowy w przypadku, gdy Użytkownik prześle spółce prośby i inne wnioski związane ze świadczeniem Usług na Stronie internetowej. Ponadto, Spółka ma prawo do niezależnej weryfikacji Użytkownika, jako strony umowy, sprawdzając szczegóły
określone przez Użytkownika na jego Koncie osobistym na Stronie Internetowej (Serwisie) przy pomocy szczegółowych danych płatnika, a także w inny sposób.
 
3.12. Czynności wykonywane przy użyciu loginu i hasła Użytkownika są uznane przez Strony za wykonane przez użytkownika i posiadające ważność prostego podpisu elektronicznego.
 
 
 
 
4. CENA I ROZLICZENIE
 
4.1. Koszt Usługi wybranej przez Użytkownika przy zawieraniu transakcji w ramach Oferty jest ustalany na podstawie jej cechy charakterystycznych (rodzaj usługi, struktura Pakietu Usług i inne parametry) i jest przekazywany Użytkownikowi za pośrednictwem interfejsu użytkownika w Serwisie po zakończeniu realizacji Zamówienia, chyba, że wynika to inaczej z warunków korzystania z odpowiedniej Usługi. Cena
obejmuje wszelkie obowiązujące podatki. Płatność za Usługi jest dokonywana po cenach obowiązujących w momencie płatności.
 
4.2. Użytkownik może dokonać płatności za Usługi na jeden ze sposobów przedstawionych w interfejsie w Serwisie w momencie zamawiania Usług. Użytkownik według własnego uznania dokonuje wyboru i korzysta z metody zapłaty za Usługi spośród metod oferowanych na Stronie w momencie płatności.
 
4.3. Użytkownik profesjonalny (osoba prawna, indywidualny przedsiębiorca) może również płacić za pomocą korporacyjnej karty bankowej, wydanej dla odpowiednich osób prawnych lub indywidualnych przedsiębiorców.
 
4.4. Zamówienie Usług musi zostać opłacone jednorazowo tylko jedną metodą. Zapłata za jedno Zamówienie w kilku ratach lub kilkoma metodami nie jest uznawana.
 
4.5. W ramach realizacji imprez promocyjnych lub w innych przypadkach, premie mogą zostać przyznane Użytkownikowi tylko za wyłączną zgodą Spółki. Korzystanie z premii odbywa się w formie rabatu na
usługi, gdy są one wypłacane. Otrzymywanie ekwiwalentu pieniężnego w wysokości premii nie jest dozwolone. Takie imprezy promocyjne i warunki promocyjne za przyznanie premii reguluje specjalny rozdział Warunków Płatnych Usług.
 
4.6.Fakt świadczenia Użytkownikowi Usług w Serwisie i ilość tych Usług określa się na podstawie danych statystycznych systemu księgowego Spółki.
 
4.7. W przypadku, gdy Spółka nie otrzyma pisemnego uzasadnienia sprzeciwu od Użytkownika odnośnie do Usług w ciągu pięciu (5) dni, Usługi są uznawane za prawidłowo wykonane przez Spółkę i w pełni zaakceptowane przez Użytkownika.
 
4.8. Ryzyko nieotrzymania żadnych powiadomień leży po stronie Użytkownika. Spółka nie jest
odpowiedzialna za opóźnienie lub brak otrzymywania powiadomień przez Użytkownika, jeśli jest to wynikiem wadliwego działania systemów komunikacyjnych, działania / zaniedbania ze strony dostawców, operatorów telekomunikacyjnych, utraty dostępu do konta osobistego lub innych okoliczności, na które Spółka nie ma wpływu.
 
4.9. Imię, adres prawny, adres pocztowy, numer rejestracyjny, numer identyfikacji podatkowej,
dane kontaktowe i inne informacje w dokumentach płatniczych składane przez
Spółkę zostanie wskazane zgodnie ze szczegółami, że Użytkownik zapewnia na Koncie osobistym.
 
4.10. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za poprawność określonych danych użytkownika
na koncie osobistym. W przypadku zmiany danych Użytkownika, Użytkownik musi niezwłocznie wprowadzić odpowiednie zmiany w Koncie osobistym, a w przypadku niemożności zmiany takich danych, powiadomić Spółkę o takich zmianach za pośrednictwem Usługi Wsparcia Strony Internetowej (Serwisu) wraz z wnioskiem, na żądanie Spółki, oraz o dokumentach potwierdzających takie zmiany.
4.11. Spółka ma prawo do weryfikacji poprawności danych Użytkownika określonych na koncie osobistym przez uzgodnienie danych zawartych w publicznie dostępnych oficjalnych źródłach, a w przypadku zaistnienia rozbieżności, do poprawienia odpowiednich danych za pomocą numeru identyfikacji podatkowej lub zarejestrowanego numeru określonego przez Użytkownika.
 
 
 
5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 
5.1. Spółka zobowiązuje się dołożyć wszelkich uzasadnionych starań dla właściwego
świadczenie Usług, ale nie można jej pociągnąć do odpowiedzialności i nie będzie
rekompensować strat Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik nie może
korzystać z Usług z następujących powodów:
 
-technologiczne awarie publicznych kanałów komunikacji, co ma wpływ na dostęp do Usług, utrata dostępu użytkownika do
Internetu z dowolnego powodu, błędy, zaniedbania, przerwy w pracy
lub transfer danych, wady linii komunikacyjnej i inne techniczne
awarie;
 
- nieautoryzowana ingerencja stron trzecich w pracę Strony Internetowej (Serwisu), w tym
ataki hakerskie, ataki DDoS, programy antywirusowe i inne naruszenia
funkcjonowanie strony internetowej.
 
- utrata przez Użytkownika dostępu do Konta Osobistego, w tym, jeśli istnieją
oznaki nieautoryzowanego użycia;
 
- w przypadkach podlegających definicji okoliczności siły wyższej.
 
5.2 W razie spowodowania strat dla Użytkownika z winy Spółki, odpowiedzialność Spółki ustalana jest zgodnie z Ofertą oraz procedurą przewidzianą przez obowiązujące ustawodawstwo.
Jednocześnie, odpowiedzialność Spółki wobec profesjonalnych Użytkowników nie będzie przekraczać kosztu Usług zamówionych i opłaconych przez Użytkownika, ale nieotrzymanych z winy Spółki.
 
5.3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za straty poniesione przez Użytkownika, lecz nie z winy Spółki, w tym w związku z naruszeniem przez użytkownika Regulaminu korzystania ze Strony Internetowej (Regulaminu Serwisu).
 
5.4. Użytkownik jest informowany i zobowiązuje się, że część operacji, w tym,
(lecz nie wyłącznie) operacje przyjmowania płatności za Usługi nie są monitorowane ani kontrolowane przez Spółkę bezpośrednio lub za pośrednictwem stron trzecich. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za
przekazanie lub odbiór środków Użytkownika w celu zapłaty za Usługi.
Bezpieczeństwo, poufność i inne warunki korzystania z płatności, metody wybrane przez użytkownika są ustalane na podstawie porozumień pomiędzy Użytkownikiem i odpowiednim dostawcą płatności lub usług. Firma nie zbiera, przechowuje lub udostępnia informacji na temat płatności Użytkowników żadnym osobom trzecim.
 
5.5. Użytkownik odpowiada za wszelkie działania wykonywane przy użyciu loginu i hasła Użytkownika oraz hasła w Serwisie, adresu e-mail, numerów telefonów (w tym za działania pracowników i stron trzecich), a także za bezpieczeństwo loginu i hasła oraz za straty, które mogą powstać z powodu
nieautoryzowanego korzystanie z konta osobistego użytkownika.
 
5.6. W razie kradzieży lub utraty loginu i hasła, Użytkownik podejmie niezbędne kroki w celu zmiany hasła dostępu do konta osobistego. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich,
co skutkuje kradzieżą lub utratą loginu i hasła Użytkownika, jak również za wszelkie koszty, szkody lub utracone zyski poniesione przez Użytkownika w związku z nieautoryzowanym dostępem stron trzecich do Konta osobistego użytkownika.
 
5.7. Spółka nie gwarantuje zgodności Usług w Serwisie (na Stronie Internetowej) z oczekiwaniami Użytkownika i otrzymaniem przez Użytkownika odpowiedzi odwiedzających na zamieszczane ogłoszenia w związku z otrzymywaniem Usług w Serwisie.
 
 
6. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
 
6.1. Spory powstające w ramach niniejszej Oferty będą kierowane do i ostatecznie rozwiązywane przez:
 
(i) sąd odpowiedniej jurysdykcji zgodnie z obowiązującym prawem w
przypadku, w którym Użytkownik jest osobą fizyczną, oraz
 
(ii) w przypadku, gdy Użytkownik jest osobą prawną lub indywidualnym przedsiębiorcą - przez
Instytut Arbitrażowy Sztokholmskiej Izby Gospodarczej ("SCC"). Zasady dotyczące przyspieszonych arbitrażów obowiązują wszędzie gdzie wartość przedmiotu sporu nie przekracza 100 000 USD. W przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 100 000 USD, obowiązują Zasady Arbitrażu.
Trybunał Arbitrażowy składa się z jedynego arbitra, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 
1 000 000 USD. W przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 1.000.000 USD, Trybunał Arbitrażowy będzie się składał z trzech arbitrów. Wartość przedmiotu sporu obejmuje roszczenie złożone we Wniosku o arbitraż oraz wszelkich złożonych roszczeń wzajemnych w odpowiedzi na wniosek o arbitraż. Strony niniejszej decyzji zgadzają się, co do zasady, że każda Strona przegrywająca w postępowaniu arbitrażowym pokrywa wszystkie koszty i wydatki arbitrażu w tym wszystkie uzasadnione koszty, opłaty i wydatki drugiej Strony i pełnomocnika drugiej strony. Siedzibą arbitrażu będzie Sztokholm. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku angielskim jak i wyrok sądu arbitrażowego.
 
6.2. Przed wnioskowaniem o arbitraż, Użytkownik zarejestrowany na Stronie Internetowej, jako legalny
podmiot lub indywidualny przedsiębiorca musi przestrzegać postępowania przygotowawczego dotyczącego rozwiązywania sporów poprzez wysłanie pisemnego wniosku do Spółki, wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności i żądania określone przez użytkownika. Okres na rozpatrzenie takich roszczeń nie może być dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od otrzymania
roszczenie ze strony firmy. W przypadku, gdy Użytkownik nie otrzyma odpowiedź od Spółki na roszczenie w określonym czasie lub w przypadku odmowy przez Spółkę zaspokojenia roszczenia Użytkownika, Użytkownik ma prawo wnioskować o arbitraż.
 
 
7. POSTANOWIENIA RÓŻNE
 
7.1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z chwilą jej zawarcia zgodnie z procedurą określoną w punkcie 2 Oferty i pozostanie w mocy na czas nieokreślony do chwili jej zakończenie zgodnie z Ofertą i prawem.
 
7.2. Spółka ma prawo do zmiany lub uzupełnienia warunków Oferty lub innych Zasady korzystania z Serwisu, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i wycofania Oferty w dowolnym momencie.
Data zmiany Oferty jest datą publikacji na stronie internetowej nowej edycji Oferta. Użytkownik powinien zapoznać się z bieżącą wersją Oferty umieszczoną w Serwisie (na Stronie Internetowej) i z warunkami każdej transakcji przed złożeniem Zamówienia i dokonaniem transakcji.
 
7.3. Zamawianie Usług i dokonywanie transakcji przez Użytkownika w ramach Oferty po wejściu w życie tych zmian w Ofercie oznacza, że Strony zgodziły się wprowadzić odpowiednie zmiany lub dodatki do Oferty. Takie zmiany nie dotyczą Usług zamówionych i opłaconych wcześniej przez Użytkownika, przed wejściem w życie zmian w Ofercie.
 
7.4. Spółka ma prawo do wcześniejszego wypowiedzenia Oferty w ten sposób zgodnie z obowiązującymi przepisami, powiadamiając użytkownika poprzez interfejs strony internetowej, na adres e-mail lub w inny sposób, oraz w przypadku naruszenia przez Użytkownika Zasad korzystania z Serwisu - ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy informując go o tym w terminie późniejszym.
7.5. Oferta może również zostać wcześniej wycofana z inicjatywy użytkownika poprzez usunięcie
jego konta osobistego za pośrednictwem interfejsu strony internetowej.
 
 
8. SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPÓŁKI