Zaloguj się

Warunki dotyczące Płatnych Usług

Te Warunki dotyczące Płatnych Usług (zwanych dalej „Warunkami”) określają zasady interakcji pomiędzy Użytkownikiem a Firmą Swapix LLC w celu pozyskiwania płatnych Usług oferowanych przez Swapix.

Swapix to baza z ogłoszeniami oferowana w formie strony internetowej dostępnej na komputery oraz urządzenia mobilne, oraz w formie aplikacji na systemy iOS i Android.

W tym dokumencie mogą pojawić się terminy, określane jako Warunki Korzystania i Oferta Płatnych Usług.

Bezwarunkowa zgoda Użytkownika oraz przestrzeganie przepisów Oferty Płatnych Usług, Warunków Użytkowania, tych Warunków, a także wszystkich pozostałych Zasad Swapix jest obowiązkowe, by korzystać z Usług.

1. OGÓLNE WARUNKI

Usługi są oferowane Użytkownikowi na Swapix na podstawie zaakceptowanej Oferty i zgodnie z Zamówieniem i Zasadami Swapix, które zostały opublikowane na Swapix w okresie zamówienia i dokonania płatności za wybraną Usługę.

Koszt każdej Usługi jest określony na Swapix w momencie składania zamówienia Usługi i jest wyświetlony użytkownikowi w interfejsie Swapix w trakcie dokonywania wyboru odpowiadającej Usługi. Opłaty za wszystkie Usługi są przedstawione tym dokumencie. Płatność za Usługi jest realizowana poprzez przedpłatę pełnych kosztów, za pomocą wybranej przez użytkownika jednej z oferowanych metod płatności dostępnych w danym momencie na Swapix.

Korzystanie przez Użytkownika z Usług nie daje Użytkownikowi żadnych dodatkowych uprawnień przy publikacji ogłoszeń i nie zwalnia Użytkownika z obowiązku przestrzegania zasad Regulaminu Swapix. W sytuacji, kiedy publikacja użytkownika z wykupionymi Usługami narusza Reguły obowiązujące na Swapix, to na podstawie wyniku kontroli publikacja może zostać zablokowana lub odrzucona. W związku z tym użytkownik nie ma prawa żądać żadnego odszkodowania i zwrotu pieniędzy, ponieważ Firma nie może świadczyć Usług z powodu winy Użytkownika, w tym, gdy Użytkownik narusza Zasady Swapix

Usługi, które składają się z jednego wniosku do publikacji ogłoszenia użytkownika niektórych właściwości graficznych lub innych parametrów mających na celu promocję publikowanego ogłoszenia, będą stosowane w ogłoszeniu przez maksymalny możliwy okres odpowiedniej Usługi, który jest wskazany w interfejsie.

Maksymalny możliwy okres i warunki dla zastosowanych właściwości do Publikacji Użytkownika w wyniku świadczenia Usług są w pełni ustalane w interfejsie na Swapix, aczkolwiek w każdej sytuacji czas na wyświetlenie publikacji z zastosowanymi dodatkowymi właściwościami nie może przekroczyć okresu w trakcie którego publikacja ma status aktywnej publikacji na Swapix (chyba że zasady dotyczące konkretnego rodzaju Usługi określają inaczej). Termin, w którym Opublikowane Ogłoszenie Użytkownika ma status publikacji atywnej na Swapix, może zostać przedłużony do maksymalnego możliwego okresu ważności zastosowanych właściwości zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Użytkownik rozumie, że korzystanie z Usług nie gwarantuje, że na pewno zwiększy się liczba odwiedzających osób na Swapix oraz, że na pewno dojdzie do sfinalizowania transakcji i sprzedania rzeczy umieszczonych w ogłoszeniu.

Usługi świadczone przez Firmę uznaje się za działające i funkcjonujące prawidłowo od momentu faktycznego zastosowania właściwości dostarczonych przez wybraną Usługę do Publikacji Użytkownika, niezależnie od dalszej publikacji ogłoszenia z takimi właściwościami na Swapix, w tym maksymalnego możliwego okresu stosowania takich właściwości, a także maksymalnego możliwego okresu, w którym publikacja ma status publikacji aktywnej na Swapix, a także, kiedy użytkownik usuwa (kasuje) publikację, lub gdy Publikacja użytkownika lub Konto osobiste użytkownika na Swapix zostało zablokowane z powodu naruszenia Regulaminu Swapix oraz gdy konto osobiste użytkownika zostało całkowicie usunięte.

Cena, lista oraz charakter Usług są określane przez Firmę i mogą być zmienione w dowolnym momencie, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania Użytkowników Swapix.

2. USŁUGI

2.1. Podświetl

Usługa “Podświetl” została stworzona, by zwiększyć atrakcyjność Publikacji Użytkownika. Polega na wyróżnieniu tytułu ogłoszenia za pomocą jasnych kolorów. Usługa jest jednorazową zmianą właściwości graficznych ogłoszenia. W konsekwencji Publikacja Użytkownika wyróżnia się wizualnie spośród innych ogłoszeń wyświetlonych w wyniku wyszukiwania.

Usługa nie zmienia pozycji publikacji w podkategorii oraz miejsca na liście wyników wyszukiwania.

Parametry oraz element graficzne które umożliwiają Podświetl publikacji są zastosowane w momencie pomyślnego zatwierdzenia płatności za Usługę. Parametry mogą być aktywne do 90 (dziewięćdziesięciu) dni. Termin aktywności Usługi nie zostanie zawieszony, nawet jeśli Użytkownik usunie ogłoszenie z publikacji na kilka dni.

Jeśli Usługa “Podświetl” jest zastosowana na Publikacji Użytkownika z okresem, w którym publikacja ma status publikacji aktywnej krótszym niż 3 (trzy) dni na Swapix, to taki okres zostanie przedłużony do 3 (trzech) dni.

Jeśli Usługa “Podświetl” jest zastosowana na Publikacji Użytkownika z okresem, w którym publikacja ma status publikacji aktywnej krótszym niż okres obowiązywania Usługi na Swapix, to taki okres może zostać przedłużony po zastosowaniu Usługi.

Usługa „Podkreślenia” jest w pełni świadczona, gdy tylko właściwości graficzne zostaną zastosowane bezpośrednio do publikacji, umożliwiając wizualną identyfikację Publikacji Użytkownika w wyświetlanych wynikach wyszukiwania.

2.2 Wyróżnij

Kiedy Usługa “Wyróżnij” jest aktywowana, Publikacja Użytkownika jest umieszczona na samej górze kategorii, a także w wynikach wyszukiwania. Formalnie, Usługa “Hop Up” jest jednorazową zmiana parametrów Publikacji Użytkownika, które określają pozycję ogłoszenia w wynikach wyszukiwania, dzięki czemu pozycja ogłoszenia jest dużo wyższa, tak jakby została przesłana po raz pierwszy.

Pierwsza pozycja nie jest permanentna dla danej publikacji. Pozycja Publikacji obniży się w swojej kategorii i w wynikach wyszukiwania, kiedy inni Użytkownicy umieszczą publikacje, lub gdy Usługa „Wyróżnij” będzie zastosowana do innych publikacji.

Usługa “Wyróżnij” jest w pełni zastosowana w momencie zmiany parametrów Publikacji Użytkownika, określającej pozycje w kategorii i w wynikach wyszukiwania.

Jeśli publikacja nie zmieni swojego miejsca w kategorii lub w wynikach wyszukiwania w przeciągu 1 (Jednego) dnia od momentu zastosowania Usługi, wówczas Usługę uznaje się za wykonaną, a środki nie podlegają zwrotowi.

Jeśli Użytkownik wielokrotnie zastosuje Usługę do jednej publikacji, to zostanie ona umieszczona na górze listy w wynikach wyszukiwania w odstępach 24 (Dwadzieścia cztery) godziny.

3. OPŁATY ZA USŁUGI

Koszt Usług może zostać przedstawiony w walucie jednego z krajów dostępnych na Swapix.

Koszt Usług różni się, w zależności od charakteru i okresu trwania Usług.

 

Usługi

 

Opłata (tymczasowe jednostki)

Wyróżnij  35 zł
Podświetl:  30 zł

Płatność za wybrane Usługi jest wykonywana poprzez pobranie środków z karty Użytkownika.

4. POLITYKA ZWROTÓW

4.1 Jeśli płatność za Usługę została dokonana podczas tworzenia lub w trakcie edycji Publikacji Użytkownika, a publikacja nie została jeszcze zatwierdzona przez moderatora to środki przesłane za tę Usługę nie zostaną zwrócone. Płatna usługa zostanie zastosowana do Publikacji Użytkownika dopiero, gdy Użytkownik usunie przyczynę odrzucenia ogłoszenia. Jeśli przyczyna odrzucenia nie zostanie poprawiona w ciągu 5 (pięciu) prób, to Publikacja Użytkownika zostanie całkowicie usunięta, a środki przesłane za Usługę nie zostaną zwrócone.

4.2 Jeżeli Usługi nie mogły być świadczone z winy Firmy z przyczyn technicznych lub innych, to zwrot kosztów za Usługi zależy od decyzji Firmy.