Zaloguj się

Warunki korzystania

Twój dostęp do naszej strony internetowej (pl.swapix.com ) i / lub aplikacji (zwanej dalej "Swapix") podlega następującym Warunkom korzystania (dalej: "Warunki", "niniejsze Warunki"). Niniejsze Warunki stanowią wiążącą umowę pomiędzy Swapix LLC (16192 Coastal Hihway, Lewes, DE 19958 STANY ZJEDNOCZONE) (zwaną dalej "Spółką "my", "nam", "nasz") a Tobą (zwany dalej "tobą", "Użytkownikiem").

Korzystanie przez Ciebie ze Swapixa, w tym wyszukiwanie, przeglądanie lub przesyłanie ogłoszeń, rejestracja na Swapixie, wysyłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego i inne czynności związane z korzystaniem z funkcji Swapix będą uważane za pełną i bezwarunkową akceptację niniejszych Warunków.

WARUNKI I DEFINICJE

Swapix (strona internetowa i / lub aplikacja) - zasób internetowy, czyli zbiór informacji i własności intelektualnej zawartej w systemie informatycznym (w tym oprogramowanie, baza danych, projekt graficzny interfejsu (projektu) itp.), do którego dostęp jest zapewniony z różnych urządzeń użytkownika podłączonych do Internetu za pomocą specjalnego oprogramowania do przeglądania sieci (przeglądarki) i adresu pl.swapix.com/ (w tym domeny następujących poziomów związanych z tymi adresami) lub aplikacji mobilnej.

Użytkownik - użytkownik Swapixa.

Warunki użytkowania (Warunki, niniejsze Warunki) - niniejsza umowa, Zakazane Przedmioty, Zasady Zgłaszania Reklam oraz inne zasady i dokumenty, które regulują funkcjonowanie Swapixa lub określają korzystanie z dostarczonych Usług.

Usługi - funkcjonalność, usługi, udogodnienia, narzędzia dostępne dla użytkowników w Swapixie.

Towar - dowolny produkt, zwierzęta domowe, urządzenia elektroniczne, nieruchomości, usługi, oferty pracy lub inne oferty, w odniesieniu, do których Użytkownik umieszcza Reklamę na Swapixie.

Reklama (Reklama) - komunikat informacyjny z propozycją dotyczącą Towarów (w tym dane kontaktowe, zdjęcia i wszelkie powiązane informacje) zamieszczone przez Użytkownika do Swapix, skierowane do nieokreślonej grupy osób.

Sprzedawca - Użytkownik zamieszczający w Swapixie reklamę z ofertą zawarcia transakcji związanej z Towarami.

Kupujący - Użytkownik, który dokonuje przeglądu ogłoszeń zamieszczonych przez Sprzedawcę, kontaktuje się ze Sprzedawcą w odniesieniu do Towarów i / lub zawiera umowę ze Sprzedawcą.

Konto osobiste (Konto) - osobista sekcja Użytkownika w Swapixie powiązana z Użytkownikiem, w której Użytkownik jest w stanie zarządzać swoimi danymi osobowymi, zarządzać swoimi Reklamami, zarządzać poszczególnymi Usługami, w tym ich kolejnością, łączeniem / dzieleniem, na warunkach oferowanych przez Spółkę.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze Warunki regulują funkcjonowanie Swapixa i określają procedurę jego użycia.

Spółka oferuje Użytkownikowi możliwość korzystania z Usług dostępnych w Swapixie, w tym publikowania, wyszukiwania i przeglądania Reklam i innych usług oferowanych na Swapixie. W odniesieniu do korzystania z niektórych Usług mogą zostać ustalone dodatkowe warunki, zasady i ograniczenia. Spółka ma prawo do korekty lub zmiany warunków świadczenia Usług, a także niniejszych Warunków, w dowolnym czasie, uzupełniania, modyfikowania, ograniczania, rozszerzania funkcjonalności Swapixa i / lub Usług, w tym warunków dostępu do Usług lub poszczególnych funkcji Swapixa przysługujących Użytkownikowi.

Sam Swapix i większość Usług Swapixa jest bezpłatna. Możesz bezpłatnie publikować swoje ogłoszenia i sprawdzać reklamy innych użytkowników. Jednak niektóre Usługi są świadczone odpłatnie. Proszę sprawdzić tutaj informacje dotyczące płatnych usług.

Świadczenie niektórych Usług może podlegać specjalnym warunkom i / lub umowom stanowiącym integralną część niniejszych Warunków, w tym warunkom dotyczącym przedmiotów zakazanych, zasadom zgłaszania reklam i innych warunkom zawartym przez Spółkę i Użytkownika. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności między treścią niniejszych Warunków a szczególnym terminem i / lub umowami, będą obowiązywać te drugie z wymienionych.

Swapix to platforma umożliwiająca Sprzedawcom składanie ofert dotyczących towarów na własne ryzyko, skierowana do nieograniczonego grona osób, a Kupującym umożliwia przyjmowanie ofert Sprzedawcy według własnego uznania i na własną odpowiedzialność.

Spółka nie jest ani organizatorem transakcji, ani Kupującym, ani Sprzedawcą, ani pośrednikiem, ani agentem ani przedstawicielem żadnego Użytkownika i / lub jakiejkolwiek innej zainteresowanej osoby w odniesieniu do transakcji oferowanych przez/ zawieranych między użytkownikami.

Wszystkie transakcje dokonywane między użytkownikami poprzez umieszczenie Reklam w Swapix są zawierane i realizowane bez bezpośredniego lub pośredniego udziału Spółki.

Niezależnie od faktu rejestracji lub autoryzacji, korzystanie ze Swapixa, w tym przeglądanie opublikowanych informacji, oznacza zgodę na niniejsze Warunki i akceptację zobowiązań do przestrzegania instrukcji korzystania z Usług, a także odpowiedzialność za działania związane z użytkowaniem Swapixa.

Użytkownik uzyskuje dostęp i korzysta ze Swapixa i jego zawartości na własne ryzyko. Swapix zawiera reklamy innych użytkowników, więc nie gwarantujemy, że podane informacje są prawdziwe, dokładne, poprawne, rzetelne itp.

Uzyskując dostęp do Swapixa i tym samym przystępując do niniejszych Warunków, gwarantujesz, że jesteś pełnoletni i posiadasz pełną zdolność prawną oraz że masz wszelkie prawa i uprawnienia niezbędne do zawarcia i akceptacji niniejszych Warunków. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania w dowolnym momencie informacji i dokumentów potwierdzających twoje prawa i uprawnienia, jak wskazano powyżej.

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

Możesz publikować swoje reklamy i korzystać z usług po rejestracji i uwierzytelnieniu na Swapixie. Po wprowadzeniu danych rejestracyjnych, otrzymasz wiadomość e-mail na adres e-mail podany przy rejestracji (w przypadku, gdy podasz adres e-mail) zawierający aktywne hiperłącze, którego przesłanie jest niezbędne do potwierdzenia rejestracji na Swapixie. Jeśli podasz numer telefonu, otrzymasz kod w wiadomości SMS, który należy wprowadzić w odpowiednim formularzu na Swapixie, aby potwierdzić rejestrację i / lub dostęp do numeru telefonu wskazanego w formularzu rejestracyjnym. Ponowna rejestracja nowego Konta osobistego w Swapix przy użyciu adresu e-mail lub numeru telefonu podanego wcześniej podczas rejestracji jest niedozwolona. W razie potrzeby możesz zmienić swoje dane osobowe na swoim Koncie osobistym. Użytkownik ma również prawo do zarejestrowania się i / lub autoryzacji w Swapix przy użyciu swojego konta w innych zasobach internetowych (sieci społecznościowe), rejestracji i / lub autoryzacji, za pośrednictwem, których jest dostępny w Swapix. Więcej informacji na temat gromadzenia informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Musisz monitorować bezpieczeństwo swoich danych logowania i nie ujawniać go stronom trzecim. Nie masz prawa do przekazywania danych logowania stronom trzecim i bezpośrednio lub pośrednio umożliwiasz stronom trzecim wykorzystanie Twoich danych logowania do autoryzacji na Swapixie, z wyjątkiem osób działających w Twoim imieniu i w Twoim interesie.

Wszelkie działania podejmowane z Twojego konta osobistego przy użyciu danych konta będą uważane za czyn popełniony przez Ciebie lub osobę przez Ciebie upoważnioną i określają Twoje obowiązki i odpowiedzialności w odniesieniu do takich działań, w tym odpowiedzialność za naruszenie niniejszych warunków, wymagań przewidzianych w prawodawstwie w odniesieniu do Towarów, o których informacje umieszczasz na Swapixie.

Musisz natychmiast zmienić swoje dane logowania, jeśli masz powody, by podejrzewać, że dane te zostały ujawnione i mogą być używane przez nieuprawnione osoby trzecie.

Spółka ma prawo do korzystania z dostępnych rozwiązań technicznych w celu sprawdzenia poprawności informacji dostarczonych przez użytkownika podczas korzystania ze Swapixa. Należy pamiętać, że nie możemy zagwarantować, że użytkownik jest rzeczywiście tym, za kogo się podaje, a także, że informacje podane przez użytkownika na platformie Swapix są prawdziwe. Spółka zaleca komunikowanie się z potencjalnymi kontrahentami, sprzedawcami i kupującymi z należytą ostrożnością i podczas dokonywaniu transakcji.

Mamy prawo zablokować dostęp Użytkownika do Konta Osobistego wraz z jednoczesnym lub bez jednoczesnego zakończenia umieszczania i wyświetlania jego Reklam. Spółka może w dowolnym momencie zakończyć i / lub ograniczyć dostęp Użytkownika do Usług, a także zablokować lub usunąć konto Użytkownika na Swapixie bez możliwości jego odzyskania.

Wyświetlanie reklam i innych informacji, opublikowanych na Swapixie w domenie publicznej, nie wymaga rejestracji i / lub autoryzacji Użytkownika, jednak w przypadku takich działań Użytkownik jest w każdym przypadku zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Swapix lub jakakolwiek jego część nie może być powielana, reprodukowana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana lub w inny sposób wykorzystywana w celach komercyjnych, które nie są wyraźnie dozwolone przez nas. Możesz korzystać ze Swapixa tylko zgodnie z niniejszymi Warunkami. W przypadku, gdy nie będziesz przestrzegał wszystkich warunków dotyczących korzystania ze Swapixa, mamy prawo, wedle naszego uznania i bez powiadomienia, ograniczyć Twój dostęp do Swapixa. Możemy również, według własnego uznania i w dowolnym momencie, przerwać lub wprowadzić zmiany w dowolnej części Swapixa, za uprzednim powiadomieniem, jak i bez takiego powiadomienia. Wyrażasz zgodę na to, że nie rościsz sobie praw do Swapixa i że nie będziemy ponosić wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności, jeśli Swapix zostanie zlikwidowany lub Twój dostęp do Swapixa zostanie anulowany. Wszystkie znaki towarowe, logo, obrazy, grafika i inne prawa własności intelektualnej zawarte w Treści generowanej przez użytkownika należą do ich właścicieli.

Zastrzegamy sobie prawo-a ty wyrażasz na to zgodę- do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usług przez Swapix oraz do usunięcia dostarczonych danych, tymczasowo lub na stałe, w dowolnym czasie, bez powiadomienia i bez żadnej odpowiedzialności względem Ciebie. Moderator Swapix nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość, usunięcie informacji, brak przechowywania informacji, niedokładność informacji lub niewłaściwe dostarczenie informacji.

Spółka jest właścicielem platformy Swapix, która obejmuje prawa własności intelektualnej do oprogramowania, nazwy domeny, logo, bazy danych, rozwoju technicznego, projektowania, grafiki, praw autorskich i innych praw własności. Będziemy ścigać sądownie w najszerszym zakresie prawa każdego, kto próbuje ukraść naszą własność. Użytkownik nie będzie kopiować zawartości ze Swapix bez naszej zgody. Wszelkie prośby o wykorzystanie naszych treści należy przesyłać do nas pocztą elektroniczną lub formularzem kontaktowym. Jeśli uważasz, że Twoje prawa własności intelektualnej zostały naruszone przez zawartość Swapix, powiadom nas o tym wysyłając e-maila. Opisz szczegółowo rzekome naruszenie, w tym podstawę faktyczną i prawną roszczenia dotyczącego własności.

TREŚĆ UMIESZCZANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 • Swapix zapewnia możliwość zamieszczania reklam, dostarczania informacji o sobie i swoim sklepie, (jeśli istnieje), wyszukiwania towarów i komunikowania się z innymi użytkownikami w związku z zakupem Towarów (łącznie "Treści użytkownika", "Treści").

 • Treści użytkownika nie będą:

 • zawierać jakichkolwiek Towarów z listy Produktów i Usług, których reklamowanie jest zakazane;

 • naruszać zasad przesyłania reklam;

 • zawierać spamu, komentarzy, które nie są związane z tematem Swapix;

 • zawierać obelg wobec innych użytkowników;

 • zawierać jakichkolwiek informacji lub materiałów i / lub w inny sposób udostępniać lub angażować się w jakiekolwiek działania niezgodne z prawem, dyskryminujące, nękające, oszczercze, zniesławiające, obraźliwe, zastraszające, szkodliwe, obraźliwe, obsceniczne, deliktowe lub w inny sposób budzące sprzeciw;

 • wyświetlać, przesyłać lub przesyłać materiały zachęcające do zachowania, które może mieć znamiona przestępstwa, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub w inny sposób naruszać lub łamać wszelkie obowiązujące prawa, przepisy lub kodeks postępowania;

 • ingerować lub naruszać prawa (takie jak prawo do prywatności i reklamy) innych osób lub naruszać inne zasady korzystania lub korzystania ze Swapixa;

 • naruszać jakichkolwiek obowiązujących praw lub przepisów;

 • zawierać odnośników, które mogą ukrywać złośliwe witryny internetowe, które mogą uszkodzić urządzenia użytkownika lub negatywnie wpłynąć na innych użytkowników lub uniemożliwić im korzystanie z Swapix, wyłączać, przeciążać lub zakłócać funkcjonowanie Swapix w jakikolwiek sposób;

 • tworzyć fałszywej tożsamości w celu wprowadzenia w błąd innych osób lub w oszukańczy lub inny sposób podawał się za inną osobę lub przedstawiciela innego podmiotu, w tym między innymi użytkownika Swapix lub naszego przedstawiciela, lub w oszukańczy lub w inny sposób fałszywie poświadczał związek z osobą, podmiotem lub grupą;

 • naruszać lub sprzeniewierzyć jakiejkolwiek własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby (takiej jak prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe lub inne prawa własności stron) lub popełnić czyn niedozwolony;

 • dołączać pliki zawierające wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, cancelboty, uszkodzone pliki lub inne podobne programy lub programy, które mogą uszkodzić działanie komputera lub mienia innej osoby.

Użytkownik musi zapewnić, że wszelkie Treści użytkownika publikowane, udostępniane, publikowane, przesyłane, wprowadzane lub przesyłane za pośrednictwem Swapix nie naruszają ani nie przekraczają praw własności intelektualnej stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści publikowane przez użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za całą swoją zawartość oraz za korzystanie z wszelkich interaktywnych funkcji, linków lub informacji lub treści na Swapixie, a także oświadcza i gwarantuje, że (i) posiada wszystkie prawa własności intelektualnej (lub uzyskał wszystkie niezbędne uprawnienia)) w celu dostarczenia Treści i udzielenia licencji na mocy niniejszych warunków; (ii) Twoja treść nie będzie naruszać żadnych zobowiązań umownych lub poufności; oraz (iii) Twoja treść nie będzie naruszać, ani nie będzie wykorzystywać w niewłaściwy sposób jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub innych praw własności, w tym prawa do reklamy lub prywatności, jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

Ponadto, ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane na Swoim Koncie osobistym. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia nas o każdym nieuprawnionym użyciu Treści, Konta Osobistego lub innego naruszenia bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które możesz ponieść w wyniku korzystania z Treści lub konta przez inną osobę, za Twoją lub bez Twojej wiedzy. Jednakże możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez nas lub inną stronę z powodu innej osoby korzystającej z Treści lub konta.

Użytkownik nie może wykorzystywać zawartości ani konta innej osoby w jakimkolwiek momencie bez zgody takiej osoby lub podmiotu oraz do celów innych niż Swapix. Wszystkie informacje otrzymane przez Użytkownika na temat innych użytkowników w związku z korzystaniem ze Swapix mogą być wykorzystywane wyłącznie do zawierania i wykonywania transakcji związanych z Towarami. W związku z tym Użytkownikowi nie wolno używać adresu e-mail, numeru telefonu i / lub specjalnej formy komunikacji ze Sprzedawcą w celu bezpośredniej korespondencji lub innego wysyłania niechcianych wiadomości elektronicznych, a także w przypadku innych niezgodnych z prawem działań lub działań popełnionych bez wiedzy i / lub zgody drugiej strony.

Korzystając ze Swapixa, udostępniasz publicznie wszystkie swoje Treści, dzięki czemu informacje podane przez Ciebie (dane osobowe, reklamy itp.) są dostępne dla innych użytkowników i osób trzecich, które odwiedzają i / lub uzyskują dostęp do Swapix na całym świecie, gdzie dostęp do Swapixa jest możliwy. Użytkownik rozumie i ponosi wszelkie ryzyko związane z takim umieszczeniem informacji, w tym między innymi: ryzyko umieszczenia adresu e-mail na liście w celu wysyłania wiadomości spamowych, ryzyko umieszczenia adresu e-mail, który byłby widoczny dla różnych typów oszustów, ryzyko trafienia numeru telefonu do spamerów SMS i / lub oszustów SMS oraz innych zagrożeń wynikających z umieszczenia Twoich Treści.

Zamieszczając, przesyłając, wprowadzając, dostarczając lub przesyłając Treści do nas, udzielasz nam, naszym podmiotom stowarzyszonym, wszelkim niezbędnych sublicencjobiorcom niewyłączne, światowe, wieczyste, zbywalne prawo i zezwolenie na używanie, upublicznianie i publiczne odtwarzanie na Swapixie Twojej Treści w celu korzystania ze Swapixa. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z Treści w dowolnym celu bez opłat i bez odszkodowania, jakie mogłoby Tobie przysługiwać.

Nie jesteśmy zobowiązani do wstępnego sprawdzenia Treści generowanej przez użytkownika jakiegokolwiek rodzaju, która jest umieszczana i / lub dystrybuowana przez użytkowników w Swapix. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania, wyświetlania lub edytowania Treści, jeśli narusza niniejsze Warunki lub postanowienia obowiązującego prawa. Ponadto, jeśli mamy podstawy sądzić, że istnieje prawdopodobieństwo naruszenia bezpieczeństwa, naruszenia lub niewłaściwego użycia Swapix lub naruszenia któregokolwiek z zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków lub powiązanych dokumentów, możemy zawiesić korzystanie z Swapix w dowolnym momencie i Z jakiegokolwiek powodu.

Użytkownik zgadza się i rozumie, że musi dokonać niezależnej oceny wszystkich ryzyk związanych z publikacją i rozpowszechnianiem dowolnej Treści, w tym oceny wiarygodności, kompletności lub przydatności takiej Treści.

Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że Spółka nie zawsze sprawdza informacje publikowane na Swapixie przez użytkowników. Niektóre informacje zawarte w reklamach mogą wydawać się obraźliwe, niebezpieczne, błędne lub wprowadzające w błąd. Podczas korzystania z informacji na Swapixie zalecamy zachowanie ostrożności i poleganie na zdrowym rozsądku. Należy pamiętać, że twój kontrahent może pod kogoś podszywać, być nieletnim, zniekształcać informacje itp. Korzystanie z Usług oznacza, że Użytkownik rozumie i akceptuje to ryzyko, i zgadza się, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania ze strony innych użytkowników.

Użytkownik zobowiązuje do zachowania ostrożności przy wyborze kontrahenta i podejmowania decyzji dotyczących transakcji na własną odpowiedzialność, upewniając się, że oferta, sprzedaż i / lub zakup jakichkolwiek towarów w reklamie jest ważny i legalny.

Twoje wiadomości wysyłane do Sprzedawcy mogą być wysyłane za pośrednictwem specjalnie sugerowanej formy komunikacji ze Sprzedawcą. Zgadzasz się i rozumiesz, że korespondencja z innymi użytkownikami w Swapix w sugerowanej formie komunikacji nie ma charakteru osobistego. Firma ma prawo wyświetlać wiadomości do śledzenia konkretnych słów w celu zwalczania spamu. Firma nie gwarantuje, że wiadomość wysłana do Sprzedawcy zostanie odebrana i nie gwarantuje dostarczenia takiej wiadomości do Sprzedawcy.

Wszelkie roszczenia wobec innego Użytkownika związane z korzystaniem z Usług i / lub ich Treści będą kierowane do tego Użytkownika (Sprzedającego) i będą rozstrzygane niezależnie i bez udziału Spółki.

OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

Korzystając ze Swapix, wyraźnie oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś prawnie upoważniony do przestrzegania niniejszych Warunków. Korzystanie przez Ciebie z usług portalu Swapix jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego, osobistego lub na użytek wewnętrzny przedsiębiorstwa. Korzystając ze Swapixa, zobowiązujesz się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw swojego kraju macierzystego oraz kraju, stanu i miasta, w którym jesteś obecny podczas używania Swapixa.

Korzystając ze Swapixa, zobowiązujesz się, że:

● będziesz używać Swapixa tylko do celów zgodnych z prawem; nie będziesz używać Swapixa do wysyłania lub przechowywania jakichkolwiek nielegalnych materiałów lub w nieuczciwym celu;

● będziesz odpowiedzialny za transakcje oferowane i zawierane w związku z Towarami, za wybór kontrahentów transakcji i konsekwencje wynikające z tych transakcji. Wszystkie transakcje dotyczące Towarów są zawierane bezpośrednio między użytkownikami. Spółka nie jest uczestnikiem i / lub pośrednikiem transakcji dokonywanych przez użytkowników na podstawie informacji otrzymanych na Swapixie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za takie transakcje;

● nie będziesz używać Swapixa do powodowania uciążliwości, irytacji lub niedogodności;

● nie będziesz kopiować ani rozpowszechniać żadnych treści wyświetlanych przez Swapix bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;

● informacje, które nam przekazujesz podczas rejestracji Konta lub które przekazałeś nam w inny sposób są dokładne i natychmiast poinformujesz nas o wszelkich zmianach w tych informacjach oraz dostarczysz nam wszelkie dowody tożsamości, o które możemy zasadnie poprosić;

● zachowasz bezpieczeństwo i poufność swojego hasła do Konta lub wszelkich danych identyfikacyjnych, które udostępniamy, umożliwiając dostęp do Swapix;

● nie będziesz używał Swapixa w żaden sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić Swapixa;

● nie będziesz używać Swapixa ani linków na Swapixie w jakikolwiek sposób, który mógłby przeszkadzać, zakłócać, negatywnie wpływać lub blokować innym użytkownikom używania Swapixa lub linków na Swapixie, lub który mógłby uszkodzić, unieruchomić, przeciążyć lub osłabić działanie Swapixa lub naszych serwerów lub dowolne sieci podłączone do któregokolwiek z naszych serwerów w jakikolwiek sposób;

● nie będzie umieszczał 'deep-linków' na Swapixie lub uzyskiwał dostęp do Swapix aręcznie lub za pomocą robota, pająka, robota sieciowego, oprogramowania służącego do wydobywania danych, zautomatyzowanego procesu i / lub urządzenia wydobywającego dane z wyjścia innego programu lub monitorowania dowolnej części Swapixa lub jakiejkolwiek zawartości w Swapix;

● nie będziesz próbował szkodzić innym użytkownikom lub Swapix w jakikolwiek inny sposób;

● będziesz zgłaszać wszelkie błędy, błędy, nieautoryzowane metody dostępu lub jakiekolwiek naruszenie naszych praw własności intelektualnej, które ujawnisz podczas korzystania ze Swapix.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje w Swapix są dostarczane na zasadzie "w stanie, w jakim są i w miarę dostępności". Użytkownik zobowiązuje się do tego, że korzystanie ze Swapixa odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Zrzekamy się gwarancji wszelkiego rodzaju, w tym między innymi wszelkich wyraźnych gwarancji, ustawowych gwarancji i wszelkich dorozumianych gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw. Nie gwarantujemy, że Swapix będzie zawsze dostępny, dostęp będzie nieprzerwany, bezbłędny, spełniający wymagania lub że wszelkie usterki w Swapix zostaną naprawione.

Nie gwarantujemy autentyczności i dokładności treści i nie zobowiązujemy się do żadnych terminów aktualizacji informacji.

Nie zapewniamy konsultacji w kwestiach, które nie są związane ze Swapixem i które są poza naszą kompetencją.

Nie gwarantujemy dokładności ani kompletności żadnej z dostarczonych informacji i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z tego, że opierasz się na takich informacjach.

Swapix to platforma, która umożliwia użytkownikom publikowanie Reklam w odniesieniu do Towarów, co jest dozwolone przez prawo i niniejsze Warunki. Spółka nie zawsze sprawdza reklamy zamieszczane przez użytkowników. W związku z tym, jakość, bezpieczeństwo, zgodność z prawem i zgodność Towarów z ich opisem, a także zdolność Sprzedającego do sprzedaży i / lub zdolność Nabywcy do zakupu Towarów pozostają poza kontrolą Spółki. W związku z tym, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za Treści dostarczane przez użytkowników, w tym informacje o reklamach, wykorzystanie znaków towarowych i logo stron trzecich oraz warunki oferty Sprzedającego, zgodność z prawem Treści użytkownika i że Użytkownik ma niezbędną ilość uprawnień do dystrybucji. to i / lub z niego korzystać.

Spółka nie jest powiązana z żadnymi informacjami dostarczonymi przez użytkowników.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub trudności w wykonaniu zobowiązań z powodu okoliczności siły wyższej, których konsekwencji nie da się uniknąć lub przezwyciężyć.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie formularza powiadomienia umieszczonego w Swapix przez innych użytkowników i / lub zautomatyzowane systemy (roboty) do wysyłania wiadomości do użytkowników, a także za korzystanie z numerów telefonów użytkownika umieszczonych przez Użytkownika w Swapix.

Kiedy korzystasz z formularza powiadomień ze Sprzedawcą w Swapix, Spółka nie może zagwarantować dostarczenia Twojej wiadomości i poprawności adresu e-mail określonego przez samego Sprzedawcę.

Informacje umieszczone przez użytkowników mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Te osoby trzecie i zawartość ich stron internetowych, a także wszelkie informacje osób trzecich nie są sprawdzane przez Firmę pod kątem zgodności z pewnymi wymaganiami (rzetelność, kompletność, zgodność z prawem itp.) . Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne informacje, materiały zamieszczane na stronach internetowych osób trzecich, do których uzyskuje dostęp w związku z korzystaniem z Swapix, a także za dostępność takich stron internetowych lub informacji oraz konsekwencje ich wykorzystania przez Użytkownika.

Jeśli Twoja jurysdykcja nie pozwala na ograniczenia gwarancji, to twoje ograniczenie może nie mieć zastosowania. Jedynym i jedynym środkiem zaradczym związanym z korzystaniem ze Swapixe jest zaprzestanie korzystania z Swapix.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub utratę zysków poniesionych przez Ciebie lub osoby trzecie, powstałe w wyniku zakończenia, zmiany lub ograniczenia Usług lub anulowania / dezaktywacji Konta, z powodu naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków lub obowiązujące przepisy prawne lub z powodu udzielenia informacji lub wykonania poleceń wydanych przez właściwe organy.

W żadnych okolicznościach nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe (w tym szkody wynikające z utraty działalności, utraconych zysków, sporów sądowych itp.), Specjalne, przykładne, karne lub inne szkody, zgodnie z dowolną teorią prawną , wynikające lub w jakikolwiek sposób związane ze Swapix, używaniem Swapixa lub Treści, nawet jeśli powiadomiono o możliwości wystąpienia takich szkód.

Użytkownik zobowiązuje się bronić, zabezpieczać i chronić nas przed wszelkimi stratami, kosztami, odszkodowaniami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami prawników, kosztami sądowymi oraz innymi kosztami postępowania sądowego i arbitrażowego) (straty) związanymi lub powstającymi w wyniku: (a) niedbałe działania lub zaniechania lub umyślne niewłaściwe postępowanie w związku z korzystaniem ze Swapixa lub informacjami uzyskanymi za pośrednictwem Swapixa; lub (b) roszczeń z tytułu naruszenia praw własności jakichkolwiek praw stron trzecich wynikających z korzystania przez Użytkownika ze Swapixa z naruszeniem niniejszych Warunków.

OKRES OBOWIĄZYWANIA I WYPOWIEDZENIA UMOWY

Niniejsze Warunki wchodzą w życie po Twojej akceptacji uzyskanej wraz z korzystaniem ze Swapixa, niezależnie od faktu rejestracji Użytkownika lub ogłoszenia reklamowego i będą obowiązywać przez nieograniczony czas.

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia współpracy z Tobą w dowolnym momencie. Po wygaśnięciu niniejszych Warunków, natychmiast zaprzestaniesz korzystać ze Swapixa.

Użytkownik, którego dostęp do Swapixa i jego Usług został zakończony lub którego Treść przestała być ważna, nie ma prawa do ponownego utworzenia nowego konta na Swapixie (w tym przy użyciu adresu e-mail i / lub numeru telefonu określonego wcześniej przez Użytkownik) bez specjalnego zezwolenia ze strony Spółki. Użytkownik nie ma prawa do korzystania z dokumentów poświadczających tożsamość innego użytkownika, aby uzyskać dostęp do Swapixa.

ZMIANY W WARUNKACH

Okresowo niniejsze Warunki mogą być aktualizowane bez powiadomienia. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków pod kątem odpowiednich zmian. Używanie Swapixa po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach oznacza akceptację tych zmian. Jeśli nie wyrażasz zgody na jakiekolwiek zmiany, natychmiast przestań używać Swapixa. Aktualna wersja niniejszych warunków jest dostępna pod adresem: https://pl.swapix.com/page/terms-of-use

CESJA

Spółka jest uprawniona, a Użytkownik niniejszym wyraża na to zgodę, aby przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków, zarówno w całości, jak i częściowo, na osobę trzecią.

ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ UMOWY

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie spowoduje to nieważności wszystkich postanowień lub ich części. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione bezwzględnie obowiązującymi normami prawa lub ustaloną praktyką lub zwyczajem, a pozostała część postanowień pozostanie w mocy.

CAŁOŚĆ UMOWY

Niniejsze Warunki, wraz z Polityką Prywatności, Regulaminami Zgłaszania Reklam, Przedmiotami Zabronionymi oraz innymi dokumentami dla naszych Usług zawierają całość porozumienia między stronami odnoszącego się do jego przedmiotu i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, uzgodnienia i porozumienia pomiędzy stronami odnoszące się do tego przedmiotu.

PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW

Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu, a sądom polskim przysługuje jurysdykcja w odniesieniu do wszelkich roszczeń wynikających z, lub związanych z jakichkolwiek użyciem Swapix.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami pod adresem info@pl.swapix.com

Niniejsze Warunki obowiązują od 01.10.2018.